Germandat de Mestres Jubilats i Mestres Jubilades de les Illes Balears
Amb el nom de Germandat de Mestres Jubilats i Mestres Jubilades de les Illes Balears, queda constituïda una entitat sense ànim de lucre i apolítica que, a l’empara de l’article 22 de la Constitució, regula les seves activitats d’acord amb la Llei Orgànica 1/2002, de 2 de març, i els seus Estatuts. L’associació es proposa els següents objectius: 1.- Estimular els vincles d’unió entre els socis, promovent les activitats culturals, recreatives i de formació permanent que es creguin convenients. 2.- Representar els interessos i drets generals dels membres davant d’institucions públiques i privades. 3.- Fomentar les relacions de l’associació amb altres organismes i, fins i tot, esdevenir-ne interlocutor o consultor. 4.- Col·laborar amb altres associacions, en especial les relacionades amb l’ensenyament i els ensenyants, per tal de coordinar conjuntament actuacions d’interès general. 5.- Establir relacions amb entitats tècniques, científiques, professionals, culturals, etc. que puguin ser d’interès per als socis.
President :  Joan Martotrell Trobat Vicepresident :  Bartomeu Vidal Pons Secretària :  Catalina Llinàs Gonzaga
Vocal : Isabel Balle Mas Vocal : Matilde Tello Bosch Vocal : José Ubric Tejada Vocal : Antoni Lladó Trias
Junta Directiva
Costa de la Pols, 6 4t D Palma 07002 Illes Balears Tel.971716170 E-Mail germandat@mallorcaweb.net
La Germandat
Tresorer : Roberto Jara Sureda Vicetresorera : Neus García Chéliz Vocal : Joana Mª Riutort Vidal Vocal : Catalina Feliu Amengual
Vocal : Joan Mora Oliver Vocal : Bartomeu Ginard Barceló Vocal : Pau Figuerola Sabater Vocal : Joana Martorell Garau Vocal : Catalina Tomàs Barceló
Illes Balears Benvinguda Activitats Congres Can Picafort